De Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad (MR) hebben ouders en personeel de gelegenheid mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over zaken die de school aangaan. De MR van de Prinses Margrietschool bestaat uit 2 ouderleden en 2 personeelsleden.

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) staan de rechten en plichten omschreven die de MR heeft. Deze wet geeft ouders en personeelsleden de kans invloed uit te oefenen op het beleid van de school. De medezeggenschapsraad heeft vijf bevoegdheden/rechten Het gaat om drie algemene en twee bijzondere bevoegdheden.

Informatierecht
Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag de MR alle inlichtingen, die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan. De MR ontvangt in elk geval jaarlijks schriftelijk de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Elk jaar voor 1 mei ontvangt de MR informatie over het geld dat het bevoegd gezag heeft ontvangen. Voor 1 juli ontvangt de MR een jaarverslag. De manier waarop het bevoegd gezag de informatie aan de MR verschaft, wordt vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut.

Recht op overleg
De MR of een geleding heeft het recht om met het bevoegd gezag te overleggen over alle zaken die met school te maken hebben. De reden voor het overleg moet worden vermeld. Indien een geleding apart overleg wenst dan moeten ten minste tweederde van de leden van de mr en de meerderheid van de geleding hier voor zijn.

Initiatiefrecht
Het initiatiefrecht houdt in dat de MR de bevoegdheid heeft om over alle aangelegenheden die de school betreffen, voorstellen aan het bevoegd gezag te doen en standpunten duidelijk te maken. Het bevoegd gezag moet hier binnen drie maanden schriftelijk op reageren.

Instemmingsrecht
Het instemmingsrecht wil zeggen, dat voor bepaalde, in het reglement van de MR genoemde besluiten, het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR of een geleding nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt. De MR heeft bv. instemmingsrecht bij de besteding van de ouderbijdragen, verandering van het beleid op het gebied van onder meer onderwijskundige doelstellingen, fusieplannen en het ontslagbeleid van het personeel.

Adviesrecht
Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. : De MR heeft adviesrecht over bijvoorbeeld het schoolplan, samenwerking met andere scholen/instellingen, verbouw en/of nieuwbouwplannen, regeling van de vakantie en vrije dagen, schoolreglement en schoolgids.
Het bevoegd gezag mag een advies naast zich neerleggen.

De samenstelling van de huidige MR vindt u op het actuele informatieblad (menu: Informatie – Informatieblad).
Email: mr.margrietschool@kitsprimair.nl

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer lezen over de Medezeggenschapsraad kunt op de website van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) meer informatie vinden. Klik hier http://www.voo.nl
In overleg met de voorzitter zijn de notulen/verslagen van de MR ter inzage verkrijgbaar.

Call Now Button