EigenWijs, samen op reis!

Op IKC Prinses Margriet vinden wij het belangrijk dat alle leerlingen met plezier naar school gaan en elke dag als een uitdaging ervaren. Pas als het kind zich prettig en veilig voelt, kunnen we een goed evenwicht bieden tussen de sociale,- emotionele- en intellectuele ontwikkeling. Om dit te kunnen bereiken, houden we tijdens de schoolloopbaan niet alleen nauwgezet de leervorderingen van elk kind bij (zodat we bij stagnaties snel kunnen ingrijpen), maar voeren we ook leerkracht-leerling-gesprekken, waarin veel ruimte is voor de eigen inbreng van de leerlingen. De uitkomsten van deze gesprekken leiden o.a. tot specifieke leerdoelen welke in een persoonlijk portfolio worden vastgelegd. Daarnaast passen we onze uitleg daar waar nodig aan, aan het niveau van de kinderen, bieden we passende leerstof aan en hebben we hoge verwachtingen van de kinderen.

Er zijn 5 belangrijke (onderwijs)doelstellingen die we op het IKC Prinses Margriet nastreven:
1. Een veilig klimaat waarin de leerlingen persoonlijke aandacht krijgen.
2. Onze kinderopvang zo inrichten dat we kinderen uitdagen en stimuleren in hun ontwikkeling.
3. Het onderwijs zo inrichten dat leerlingen zich eigenaar voelen van hun leerproces, verantwoordelijkheid krijgen en nemen.
4. Er is veel ruimte voor talentontwikkeling.
5. Er is een positieve ouderbetrokkenheid.

Ons onderwijs is zo ingericht dat we deze doelstellingen ook daadwerkelijk realiseren. Om een indruk te krijgen, geven we hieronder een paar voorbeelden van schoolspecifieke keuzes die wij daartoe gemaakt hebben. 
Om een veilig klimaat waarin de leerlingen persoonlijke aandacht krijgen, te kunnen garanderen,  hebben we o.a.
– Een uitstekende doorgaande lijn van peuters tot groep 8;
– Kennen we alle kinderen;
– Voeren we kindgesprekken; startgesprekken en rapportgesprekken;
– Begroeten we alle kinderen iedere ochtend;
– Werken we met vaste gedragsafspraken vanuit PBS ( Positive Behavior Support)

Om goede school-ouder relaties te kunnen opbouwen die de leerresultaten en de algemene waardering voor onze school versterken, is het van belang dat er zowel ouderbetrokkenheid als ouderverbondenheid gestimuleerd wordt. 
Ouderbetrokkenheid houdt in dat we ouders meenemen met de schoolactiviteiten en dat ze daarin hun bijdrage kunnen leveren. Ouderverbondenheid realiseren we door te luisteren naar de ouders en te bespreken wat goed gaat en wat beter kan. 
We zien ouders als ‘partners’  bij de school. Het is belangrijk dat zowel bij ouderbetrokkenheid en bij ouderverbondenheid ouders in hun gedrag laten zien dat zij gedeeld verantwoordelijk zijn voor de schoolontwikkeling van hun kind. 
Om te realiseren dat ouders zich betrokken voelen organiseren we verschillende activiteiten. Ouders worden betrokken door ze uit te nodigen voor oudergesprekken waarbij de kinderen vertellen wat ze hebben geleerd. Er zijn informatieavonden en we vragen hulp van ouders bij verschillende activiteiten. 
Ouderverbondenheid is van belang bij de ouderpanels waar we in 2018-2019 mee zijn gestart . Samen met ouders bespreken we inhoudelijke onderwerpen Ouders krijgen een persoonlijke uitnodiging zodat we steeds nieuwe ouders spreken.
Onze actieve ouderraad, oudercommissie en MR zorgen ook voor veel overleg en input.
We realiseren ouderbetrokkenheid en ouderverbondenheid door o.a.
– Medezeggenschapsraad, Ouderraad, Oudercommissie
– Kind- en oudergesprekken ; startgesprekken, rapportgesprekken
– Informatieavonden
– Scholing ouders met PBS
– Werkgroepen zoals bijv. crea.
– Ouderpanel
– Ouderhulp bij activiteiten

 

Call Now Button