De Ouderraad (OR)

In de ouderraad zitten de vertegenwoordigers van ouders van leerlingen. De ouders kiezen deze vertegenwoordigers. Ook zijn er een aantal teamleden van de school aanwezig bij de vergaderingen. De OR organiseert eenmaal per jaar een vergadering voor alle ouders. In die vergadering legt de ouderraad verantwoording af over de activiteiten die zijn ondersteund. Ook overlegt de ouderraad met de ouders over de toekomstige activiteiten die gesteund zullen gaan worden.
De ouderraad adviseert de medezeggenschapsraad (MR) van de school over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn. De ouderraad kan ook eisen dat de medezeggenschapsraad een advies doorgeeft aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur moet dan binnen 3 maanden een schriftelijk antwoord geven. Daarnaast stimuleert de OR activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat. Het gaat om activiteiten die een aanvulling vormen op het werk van de leerkrachten, bedoeld om aan de schoolperiode van de kinderen iets extra’s toe te voegen.

Regelmatig hebben wij, maar ook de leerkrachten, de hulp nodig van ouders bij het organiseren van activiteiten. Hiervoor is een formulier ouderhulp opgesteld waarop ouders zich kunnen opgeven voor het helpen bij diverse hand-, en spandiensten. Vele handen maken licht werk! Daarnaast werkt elke klas met een klassenouder: ook door hem/haar kunt u worden benaderd voor hulp bij bepaalde zaken.
Wanneer u vragen heeft of mededelingen aan de ouderraad wilt doen, kunt u altijd contact met iemand van de OR opnemen.

(vrijwillige) Ouderbijdrage/Samenstelling Ouderraad
De hoogte van de actuele (vrijwillige) ouderbijdrage vindt u op het informatieblad , evenals de samenstelling van de huidige Ouderraad.

Schoolreis:
Per jaar wordt bekeken wat de bestemming van de schoolreizen is. Over de hoogte van uw (vrijwillige) bijdrage ontvangt u gedurende het schooljaar bericht.

Let wel: De ouderbijdrage en schoolreisbijdrage zijn vrijwillig; de ouderraad rekent echter wel op uw betaling zodat de activiteiten en schoolreizen aan alle kinderen kunnen worden aangeboden.

Notulen
In overleg met de voorzitter zijn de notulen/verslagen van de OR ter inzage verkrijgbaar.

Call Now Button